خرید بسته اینترنت همراه

برای خرید بسته اینترنت همراه رایتل، می‌توانید از جدول زیر، بسته مورد نیاز خود را انتخاب نموده و از اینترنت همراه پرسرعت رایتل با تعرفه مناسب بهره‌مند شوید.
برای خرید و فعال‌سازی هر کدام از بسته‌‌ها می‌توانید از روش‌های زیراستفاده کنید:

 1. خرید از طریق سامانه کد دستوری #200*  (برای اطلاعات بیشتر به صفحه کدهای دستوری مراجعه کنید.)
 2. خرید از طریق وب‌سایت رایتل/ صفحه اصلی خرید بسته
 3. خرید از طریق سامانه رایتل من
 4. فروشگاه های رایتل
 5. خرید از طریق اپلیکیشن رایتل من

خرید بسته اینترنت نامحدود از طریق اپلیکیشن و سامانه رایتل من، مقدور است.

 • نوع سیم کارت
 • مهلت استفاده
 • حجم ترافیک عادی
 • حجم ترافیک ساعات افت مصرف
 • مرتب سازی
ریال
ریال
تعداد رکورد :
سيم کارت دایمی

1روزه 100 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52426945408

20000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 100 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52426945408

20000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 100 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52426945408

20000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 100 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52426945408

20000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 100 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52426945408

20000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 100 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52426945408

20000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 300 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427245414

37000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 300 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427245414

37000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 300 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427245414

37000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 300 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427245414

37000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 300 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427245414

37000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 300 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427245414

37000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427445417

47000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427445417

47000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427445417

47000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427445417

47000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427445417

47000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52427445417

47000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429245463

62000 ریال
سيم کارت دایمی

1 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429245463

62000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429245463

62000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429245463

62000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 3 گیگابایت

95000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 3 گیگابایت

95000 ریال
سيم کارت دایمی

1روزه 3 گیگابایت

95000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 3 گیگابایت

95000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 3 گیگابایت

95000 ریال
سيم کارت اعتباری

1روزه 3 گیگابایت

95000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 150 مگابایت

33000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 150 مگابایت

33000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 150 مگابایت

33000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 150 مگابایت

33000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 150 مگابایت

33000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 150 مگابایت

33000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429345465

82000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429345465

82000 ریال
سيم کارت دایمی

3 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429345465

82000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429345465

82000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429345465

82000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429345465

82000 ریال
سيم کارت دایمی

3روزه 3 گیگابایت

119000 ریال
سيم کارت دایمی

3روزه 3 گیگابایت

119000 ریال
سيم کارت دایمی

3روزه 3 گیگابایت

119000 ریال
سيم کارت اعتباری

3روزه 3 گیگابایت

119000 ریال
سيم کارت اعتباری

3روزه 3 گیگابایت

119000 ریال
سيم کارت اعتباری

3روزه 3 گیگابایت

119000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429545468

69000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429545468

69000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429545468

69000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429545468

69000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429545468

69000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 500 مگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429545468

69000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858019326

95000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858019326

95000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858019326

95000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858019326

95000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858019326

95000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858019326

95000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429745470

139000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429745470

139000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429745470

139000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429745470

139000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429745470

139000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429745470

139000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 6 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429945483

189000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 6 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429945483

189000 ریال
سيم کارت دایمی

7 روزه 6 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429945483

189000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 6 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429945483

189000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 6 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429945483

189000 ریال
سيم کارت اعتباری

7 روزه 6 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52429945483

189000 ریال
سيم کارت دایمی

15روزه 1.5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430345492

110000 ریال
سيم کارت دایمی

15روزه 1.5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430345492

110000 ریال
سيم کارت دایمی

15روزه 1.5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430345492

110000 ریال
سيم کارت اعتباری

15روزه 1.5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430345492

110000 ریال
سيم کارت اعتباری

15روزه 1.5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430345492

110000 ریال
سيم کارت اعتباری

15روزه 1.5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430345492

110000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430545494

159000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430545494

159000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430545494

159000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430545494

159000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430545494

159000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430545494

159000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430645499

179000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430645499

179000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430645499

179000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430645499

179000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430645499

179000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 5 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430645499

179000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 40 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430845524

900000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 40 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430845524

900000 ریال
سيم کارت دایمی

15 روزه 40 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430845524

900000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 40 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430845524

900000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 40 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430845524

900000 ریال
سيم کارت اعتباری

15 روزه 40 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430845524

900000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430945532

99000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430945532

99000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430945532

99000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430945532

99000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430945532

99000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 1 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52430945532

99000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 2 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858819335

135000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 2 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858819335

135000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 2 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858819335

135000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 2 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858819335

135000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 2 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858819335

135000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 2 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858819335

135000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858619333

179000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858619333

179000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858619333

179000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858619333

179000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858619333

179000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 3 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 51858619333

179000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 4 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431245537

199000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 4 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431245537

199000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 4 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431245537

199000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 4 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431245537

199000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 4 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431245537

199000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 4 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431245537

199000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 5گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431345538

219000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 5گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431345538

219000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 5گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431345538

219000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 5گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431345538

219000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 5گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431345538

219000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 5گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431345538

219000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 7 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431745545

259000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 7 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431745545

259000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 7 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431745545

259000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 7 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52431745545

259000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت

299000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت

299000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت

299000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت

299000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52623774103

366000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 10 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52623774103

366000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52623774103

366000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 10 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52623774103

366000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 15 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52624374109

499000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 15 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52624374109

499000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 15 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52624374109

499000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 15 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52624374109

499000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 22 گیگابایت

569000 ریال
سيم کارت دایمی

1 ماهه 22 گیگابایت

569000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 22 گیگابایت

569000 ریال
سيم کارت اعتباری

1 ماهه 22 گیگابایت

569000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 15 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52625274117

539000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 15 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52625274117

539000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 20 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 5175914050

680000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 20 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 5175914050

680000 ریال
سيم کارت دایمی

2 ماهه 20 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 5175914050

680000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 20 گیگابایت

680000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 20 گیگابایت

680000 ریال
سيم کارت اعتباری

2 ماهه 20 گیگابایت

680000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 18 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52625474119

669000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 18 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52625474119

669000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 18 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52625474119

669000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 18 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52625474119

669000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 25 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52432945580

750000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 25 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52432945580

750000 ریال
سيم کارت دایمی

3 ماهه 25 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52432945580

750000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 25 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52432945580

750000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 25 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52432945580

750000 ریال
سيم کارت اعتباری

3 ماهه 25 گیگابایت

کد تائیدیه سازمان تنظیم مقررات : 52432945580

750000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 40 گیگابایت

1120000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 40 گیگابایت

1120000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 40 گیگابایت

1120000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 40 گیگابایت

1120000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت دایمی

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت اعتباری

6 ماهه 55 گیگابایت

1390000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 60 گیگابایت

1619000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 60 گیگابایت

1619000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 60 گیگابایت

1619000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 60 گیگابایت

1619000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 100 گیگابایت

2490000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 100 گیگابایت

2490000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 100 گیگابایت

2490000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 100 گیگابایت

2490000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 210 گیگابایت

4990000 ریال
سيم کارت دایمی

1ساله 210 گیگابایت

4990000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 210 گیگابایت

4990000 ریال
سيم کارت اعتباری

1ساله 210 گیگابایت

4990000 ریال
سيم کارت دایمی

حجم افزایشی اینترنت 5 گیگابایتی

190000 ریال
سيم کارت اعتباری

حجم افزایشی اینترنت 5 گیگابایتی

190000 ریال

◼ در هنگام خرید بسته‌های اینترنت مصرفی، به ساعت‌های مجاز مصرف که در نام هر بسته به آن اشاره شده ‌است، توجه کنید. (بسته‌های دارای ترافیک در ساعت‌های خاص و ساعت‌های افت مصرف تنها در زمان‌های اعلام شده قابل استفاده است)

◼◼ ساعت‌های افت مصرف از 2 الی 7 صبح است، به منظور تامین بهترین کیفیت قابل ارایه در شبکه رایتل، ساعت‌های افت مصرف در صورت تغییر رفتار اساسی مصرف مشترکین، ممکن است تغییر یابد.

◼◼◼ بسته‌های اینترنت نامحدود از سیاست سقف مصرف منصفانه پیروی می‌کنند. اطلاعات تکمیلی در خصوص هر بسته ، در قسمت توضیحات بسته ها قابل مشاهده است..

نکات و شرایط

 • استفاده از سرویس اینترنت رایتل در قالب بسته مصرفی، آغازین یا خارج از بسته (تعرفه عادی) برای تمامی مشترکین رایتل با پهنای باند حرفه‌ای ارایه می‌شود.
 • احتمال تغییر در سرعت اینترنت، بر اساس ترافیک شبکه و در مناطق جغرافیایی مختلف وجود دارد.
 • بسته‌های هدیه و بسته‌های آغازین به ترتیب دارای بالاترین اولویت استفاده نسبت به سایر بسته‌ها هستند.
 • درصورت اتمام هریک از خدمات موجود در بسته (تماس صوتی، حجم ترافیک عادی، حجم ترافیک ساعات افت مصرف، پیامک و ...)، می‌توانید از سایر خدمات بسته تا پایان مهلت زمان اعتبار آن، استفاده کنید.
 • استفاده از تمامی بسته‌های سیم‌کارت‌های رایتل شامل (مکالمه، پیامک و اینترنت) در همه مناطق تحت پوشش شبکه نسل‌های نوین ارتباطی رایتل (3G/4G) و با خدمت رومینگ ملی (شبکه نسل دوم / 2G اپراتورهای میزبان) امکان‌پذیر است.
 • برخورداري از خدمات سرويس اينترنت نسل چهارم رايتل بدون نياز به تعويض سيم کارت با قرار داشتن در محدوده پوشش دهی 4G و فعال بودن تنظيمات اينترنت نسل چهارم دستگاه شما در تمام طرح‌های رايتل فراهم است.
 • چنانچه بسته اینترنت فعال داشته باشید، در صورت استفاده از ترافیک بومی (داخلی)، مشمول 50درصد کاهش تعرفه نسبت به تعرفه بین‌الملل(عادی) خواهید شد.همچنین با توجه به کاهش تعرفه آزاد (بدون بسته) اینترنت رایتل به هر گیگابایت 40 هزار ریال، تعرفه استفاده از خدمات ترافیک بومی و بین‌الملل در زمان استفاده از تعرفه آزاد یکسان است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترافیک بومی و بین‌الملل به صفحه ترافیک بومی مراجعه نمایید.
آیا نیاز به راهنمایی دارید؟